Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy
Herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

Niedziela 21.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2011r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).
 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej:
1)      udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium,
2)      udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,
3)      przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 
Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do:
1)      poinformowaniu o pochodzeniu informacji publicznej od Kolegium,
2)      poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Kolegium,
3)      poinformowanie o czasie pozyskania informacji publicznej od Kolegium,
4)      poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.
Kolegium nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 
1) Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
a) informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
2) Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będącej w posiadaniu Kolegium składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2012r. poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.).
3) W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4) Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
 
Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania jest bezpłatne.
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest nietypowy.     W takim przypadku Prezes Kolegium przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Ustalając opłatę uwzględnia się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonym we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych zgodnie z art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:
a) koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
b) koszty elektronicznych nośników informacji,
c) koszty pracy dodatkowej (np.: związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania),
d) koszty przekazania informacji publicznej.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Wysokość kosztów dodatkowych poniesionych przez Kolegium za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania ustala się z uwzględnieniem aktualnych parametrów (stawek) wyznaczających należności za wykorzystane materiały i wykonaną pracę, w celu udostępnienia informacji publicznej.
W przypadku, gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnianej na wniosek nie zostaną określone, Kolegium przekazuje informację w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami.
 
Odmowa ponownego wykorzystania informacji.
 
Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:
1) dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw (m.in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych)
2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
 
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy może odmówić opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania i dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 
Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.
 
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Kolegium w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej a także o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), z tym że:
a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Kolegium uzyskało dany utwór.
c) do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.z 2012, poz. 270 z późn. zm.), z tym że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Olejnik
(2012-02-17 12:56:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Olejnik
(2016-01-14 12:58:03)
 
 
ilość odwiedzin: 160243

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X